aptitud

¿Què és la ITE?

És una revisió periòdica de l’immoble, ja sigui unifamiliar o plurifamiliar, que té per objecte garantir la bona conservació de l’immoble des del punt de vista de la seguretat i salubritat.
La ITE – Inspecció Tècnica d’Edifici és el mitjà que regula l’Administració per verificar que els propietaris mantenen elsedificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu per evitar situacions de […]

Preguntes freqüents ITE

Quina finalitat té aquesta inspecció tècnica?
La finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.
En quins supòsits és obligatòria aquesta inspecció tècnica?
S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de […]

Característiques d’una ITE

En el context de qualsevol procés reglamentat d’inspecció, i en això les ITE no són una excepció, hi ha dos aspectes que planegen sobre totes les discussions: la responsabilitat civil i la relació entre abast mínim dels treballs i el seu preu. Moltes de les consideracions que tenen a veure amb aquests dos aspectes són difícils d’establir de forma objectiva, […]

Fase 7 ITE: Dictamen final de la ITE

Fase 7 ITE: Dictamen final de la ITE
El millor dels casos possibles és que els deterioraments siguin nuls o molt petits, no afectant més que a l’aparença de l’edifici: el dictamen serà favorable. No obstant això, aquesta no és sempre la realitat. Si s’aplica el mètode descrit (o qualsevol altre, complet), poden donar fins a quatre resultats, […]