Instruccions d’ús

Manteniment envans edificiLes reformes de distribucions interiors (eliminació d’envans, canvi de la distribució, obertura de portes, etc.) Requereixen la supervisió d’un tècnic competent.

No és aconsellable executar regates per instal · lacions encastades en parets i envans, menys encara si es realitzen horitzontals o inclinades. Si es desitja penjar o clavar algun element en envà o paret, s’ha de comprovar que no hi hagi cap instal · lació encastada just on es clavarà el tac.

La presència de fissures, esquerdes, deformacions i desploms són lesions, que en envans poden denotar altres patologies de caràcter estructural de major importància. Per això és vital que un tècnic competent inspeccioni en profunditat qualsevol alteració en els envans interiors i dictamini l’origen, les causes i les solucions.

La manca d’un aïllament acústic adequat en envans, parets i forjats (sorolls interiors de veïns i sorolls exteriors de persones i vehicles) pot resultar un problema greu per als usuaris de l’habitatge. La solució més adequada per a resoldre problemes acústics és la de l’ús de materials aïllants acústics o absorbents en parets i forjats.Sempre ha de consultar amb un tècnic competent.

Per millorar les condicions acústiques del nostre habitatge i les que ens envolten, hem d’evitar sorolls innecessaris, sobretot a la nit (transistors, televisors, jocs de nens, etc.). Alguns electrodomèstics també poden resultar molestos.

Els màxims valors de soroll acceptables al menjador, cuina i salad d’estar, estan situats al voltant dels 45 decibels durant el dia i 40 decibels a la nit. En habitacions els valors màxims recomanables estarien situats entorn als 40 decibels de dia i 30 decibels de nit. A la resta d’estades es pot arribar a 50 decibels.

Per penjar objectes en envans formats per peces ceràmiques s’empressin tacs i cargols.

Per penjar objectes en envans formats per plaques de guix laminat s’utilitzaran tacs especials o reforços interiors entre muntants.

Generalment en falsos sostres no poden penjar objectes.

Normes de manteniment

Inspeccionar Cada 10 anys Revisar l’estat dels envans.