Fase 7 ITE: Dictamen final de la ITE

Dictamen Final de la ITEEl millor dels casos possibles és que els deterioraments siguin nuls o molt petits, no afectant més que a l’aparença de l’edifici: el dictamen serà favorable. No obstant això, aquesta no és sempre la realitat. Si s’aplica el mètode descrit (o qualsevol altre, complet), poden donar fins a quatre resultats, continguts en la taula 7.

Com es pot veure, hi ha cinc possibles resultats de la intervenció d’un tècnic competent. En dos dels casos el dictamen serà favorable, mentre que en altres dos el dictamen serà desfavorable. Únicament en el cas tercer el resultat no és totalment concloent, per la qual cosa s’ha de fer una inspecció addicional, emprant mitjans més costosos i concloents que una inspecció visual i l’examen d’una resposta a assajos simples. En cas que la propietat no accedeixi a desemborsar el cost de la nova inspecció, la ITE ha d’acabar amb un dictamen de desfavorable.

Taula 7. Possibles resultats d’una ITE

Resultat d’ITE

Dictamen

No es detecten deterioraments FAVORABLE
Es detecten deterioraments, el risc no afecta la seguretat constructiva, ni als vianants FAVORABLE
Es detecten deterioraments que poden implicar l’existència de riscos, encara que no és segur ITE INCOMPLETA Ha de realitzar una inspecció complementària, o dictaminarDESFAVORABLEMENT
Hi ha risc lleuger a curt termini DESFAVORABLE
Hi ha risc greu DESFAVORABLE Ha proposar un conjunt de mesures provisionals amb el seu termini d’execució

Completat l’estudi patològic amb les cates o proves complementàries, que hagin estat necessàries, i analitzada la inter-relació de les lesions o símptomes detectats en cada element amb la resta, es procedirà a realitzar el dictamen. Per a això, en aquest apartat d’aquesta guia, es tractaran d’establir uns criteris generals que serveixin d’ajuda a l’Inspector a l’hora de dictaminar, en els aspectes que s’analitzen a continuació.

Aquests criteris generals obeeixen a un intent d’homogeneïtzació a l’hora d’avaluar i fer propostes d’intervenció.

Sol·liciti pressupost