Fase 2 ITE: Plantejament treball

Planificació treballs ITEEn aquest apartat, així com en els següents, es presenta una possible metodologia a seguir en la realització d’una ITE. Les tècniques emprades són una adaptació d’eines teòriques desenvolupades per a processos de racionalització i inspecció de tasques, així com per a la identificació de causes probables i de la seva importància relativa, dins d’un conjunt de diversos factors coadjuvants. No és missió d’aquest text la descripció estricta de les eines mètodes que empra, lleugerament modificats (Pareto, 6M o espina de peix o diagrama d’Ishikawa, llistes de comprovació, histogrames), de manera que es remet al lector interessat a altres llibres de inspecció estadística i control que han estat publicats. A tall de breu resum, al final d’aquest text s’adjunten unes transparències que serveixen de recordatori i resum d’aquestes eines bàsiques.

A partir d’aquest moment el mètode es desenvolupa amb la idea que es disposa d’una o dues pissarres en les quals es poden col · locar papers adhesius (el clàssic Post-It). Per descomptat, aquest mètode pot seguir-se també amb llistes i quaderns, però això obliga a repetir bastants vegades cada nom o element.

En començar la inspecció, s’escriu en Post-It (verds, per exemple) les sis funcions que poden complir els elements existents en un edifici, ressenyades a la taula 4 (figura 1).

Figura 1. Pissarra amb funcions dels elements d’un edifici

Planificació treballs ITE

Es col · loquen cada Post-It en una àrea d’una de les pissarres i sota, en papers de color rosa, es descriuen els elements que existiran a l’edifici per complir cada funció (figura 2). Quan un element compleix diverses funcions (cas dels murs de càrrega per exemple) és aconsellable duplicar el paper, tenint present que a partir d’aquest moment hi ha dos o més etiquetes per al mateix element.

Taula 4. Funcions dels elements d’un edifici

Estructura Envans i tancaments
Cobertes Elements ornamentals i no estructurals
Fonamentacions i soterranis Xarxa de sanejament i fontaneria
Figura 2. Pissarra amb funcions i tipus d’elements a inspeccionar

Planificació treballs ITE

Taula 5. Possibles elements d’un edifici, segons la seva funció (font: García Casas i Yáñez Velasco, 2000).

1. Fonamentacions i soterranis i Estructura

Fonamentacions i soterranis
 • Sabates aïllades
 • Pous de fonamentació
 • Fonamentació correguda
 • Murs de contenció
 • Murs de tancament en soterrani
 • Pantalles
Estructura
 • Murs de fàbrica:
  • Murs de càrrega
  • Envans i murs de lligat
  • Arcs
 • Mixta de entramats de fusta:
  • Murs de càrrega
  • Envans i murs de lligat
 • Porticada:
  • Estructura porticada
  • Estructura de formigó armat
  • Estructura de formigó pretesat
  • Estructura metàl · lica
 • Forjats:
  • Fàbrica
  • Fusta
  • Metàl · lics
  • Formigó
 • Escala:
  • De fàbrica
  • Entramat
  • Metàl · lica
  • Formigó
 • Coberta:
  • De fàbrica (voltes i cúpules)
  • Fusta (par-filera, parell i picador, molinera, ganivet)
  • De fosa (encavallades i jàsseres)
  • De formigó (làmines)

Taula 5. Possibles elements d’un edifici, segons la seva funció (font: García Casas i Yáñez Velasco, 2000, i elaboració pròpia).

2. Envans i tancaments i Cobertes

Envans i tancaments
 • Draps
  • Referits, aparells vistos, xapats i aplicats
 • Buits (carregadors, arcs)
 • Ancoratges i suports
 • Sortints i vols
  • Marquesines
  • Balcons
  • Miradors
 • Ancoratges i suports
  • Suports en forjats
  • Ancoratges de xapats
  • Reblons i perns
  • Ancoratges d’instal · lacions
Cobertes
 • Cobertes inclinades
  • Cobriment de vessant amb teula (de pissarra,
  • ceràmica corba, ceràmica plana, de ciment)
  • Cobriment de campana amb placa (de fibrociment, metàl · lica)
  • Sustentació de campana (placa, llosa
  • nervada, tauler ceràmic, tauler d’
  • fusta, enllaunat de llata, enllistonat, tauler conglomerat de ciment)
  • Trobades (en cavallet, amb mur, en aiguafons, en carener, ensellat)
  • Elements sortints i de tancament
  • (Beates, pinyons, picador, sotobanco, xemeneies, buhardillones, lluernes)
 • Cobertes planes
  • Paviment (transitable o registrable)
  • Sustentació (tauler flotant, morter anivellador, elements plàstics)
  • Aïllants i impermeabilitzants
  • Coberta invertida
  • Minvells
  • Embornals
  • Juntes

Taula 5. Possibles elements d’un edifici, segons la seva funció (font: García Casas i Yáñez Velasco, 2000, i elaboració pròpia).

3. Elements ornamentals i no estructurals, Xarxa de sanejament i fontaneria

Elements ornamentals i no estructurals
 • Impostes
 • Gàrgoles
 • Relleus
 • Carners
 • Petos
 • Balustrades
 • Cartells
 • Pals
 • Baranes
 • Antenes
 • Cornises i ràfecs
  • Permòdols
  • Entrecalles
  • Vol
  • Escòcia
Xarxa de sanejament i fontaneria
 • Fontaneria
  • Col · lector
  • Connexió de servei
  • Quadre de comptadors
  • Muntants
  • Derivacions
  • Aparells sanitaris
  • Dipòsits
 • Sanejament
  • Embornals
  • Canalons
  • Xarxa vertical (colzes, baixants, ventilacions, manguetones)
  • Xarxa horitzontal (Arquetes, registres, col · lectors, pous, galeries, connexió)
 • Xarxa de drenatge
 • Ancoratges i fixacions