Nou decret d'habitabilitatAprovat el nou decret d’habitabilitat

El Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat ha estat recentment aprovat i publicat al DOGC el 2 de Novembre de 2012.

Ha entrat en vigor l’endemà de la publicació, és a dir el 2012.11.03 i deroga el Decret 55/2009 vigent fins ara. D’una primera lectura destaquem:

Habitatges preexistents

Canvi important en el llindar màxim d’ocupació. Segons l’article 4, es fixa el nombre màxim en funció del nombre d’habitacions i la superfície d’aquestes, amb aplicació dels paràmetres següents:

  • 1 persona per habitació ≥ 5 m²
  • 2 persones per habitació ≥ 8 m²
  • 3 persones per habitació ≥ 12 m²
  • 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú.

Representa un canvi significatiu la distinció que fa el Decret entre els habitatges construïts abans l’11 d’agost de 1984 i els posteriors, que es revisaran en relació al Decret vigent en cada cas. És a dir, condicions d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció dels Decrets publicats el 1984, 1995, 1999, 2003 i el fins ara recent de 2009.

Els habitatges construïts abans del 11 de agost de 1984 es verificaran segons les especificacions de l’annex 2 del Decret 141/2012.

Es regularitza també el model de certificat d’habitabilitat, el model de certificat d’idoneïtat i la documentació complementària que l’ha d’acompanyar.

Conviuran dos tipus de certificat de segona ocupació en relació a les característiques de l’habitatge:

  • 1. Certificat d’idoneïtat per habitatges preexistents construïdes amb posterioritat l’11 d’agost de 1984 i que no disposin de cèdula d’habitabilitat.
  • 2. Certificat d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents, amb cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, o sense cèdula si estan construïts amb anterioritat al 11 agost 1984

Tant en un cas con l’altre, el certificat s’haurà d’acompanyar dels documents necessaris als efectes acreditatius de l’antiguitat de ‘habitatge.

Tots els models incorporen com a novetat que no s’admetran certificats amb una antiguitat superior als 12 mesos

Pel que fa al contingut dels certificats. Si bé el certificat d’habitabilitat no canvia de manera significativa, el certificat d’idoneïtat és en la pràctica un certificat de solidesa de l’edifici del qual forma part l’habitatge inspeccionada. El certificat d’idoneïtat reflectirà que-excepte vici ocult o causa sobrevinguda-, es dedueix que la construcció que conforma o afecta l’habitatge reuneix les condicions de solidesa i seguretat suficients per al fi al què es pretén destinar.

Habitatges de nova construcció

Els projectes visats abans de l’entrada en vigor d’aquest decret que la sol · licitud de llicència es demani abans d’un any del visat es regiran pel decret 55/2009 vigent fins ara.

Superfície útil: Es computa els espais sota coberta amb pendent igual o superior a 45 º i amb alçada superior a 1,5 m.

Els edificis plurifamiliars han de disposar d’itinerari accessible (abans era practicable) per tots els habitatges.

Ascensors: Es modifiquen els criteris ampliant el nombre de supòsits. S’admet la provisió d’espai per a edificis de baixos mes 2 plantes amb un màxim de 4 habitatges excloses els de planta baixa.

Alçada mínima: No s’esmenta, a diferència de l’anterior que la fixava en 2,70 m entre forjats. Es manté la mínima lliure de 2,50 m

Superfície útil mínima: es redueix de 40 a 36 m2.

Habitacions: només fixa la superfície mínima en 6 m2.