Fases d’una ITE

Esquema previ d’una ITE

El Procés d’Inspecció pròpiament dit de l’edifici començarà amb la visita del tècnic inspector a l’edifici objecte de la ITE, en data i hora consensuada amb el representant de la Propietat segons es recull en el Pla de Visita, programat per l’Inspector Tècnic i acceptat pel representant de la Propietat.
Tenint molt present que la inspecció de l’edifici s’ha de fer sense riscos per l’Inspector ni terceres persones, la primera […]

Fase 1 ITE: Treballs inicials

Fase 1 ITE: Treballs inicials
Després d’haver contractat la realització d’una ITE cal donar els primers passos, que són l’esbrinament de dades bàsiques de l’edifici. Entre ells podem destacar els recollits a la taula 1.
En molts casos aquesta llista s’omplirà de forma irregular. Algunes de les dades seran immediats, mentre que altres no seran fàcils d’obtenir. Donat el caràcter […]

Fase 2 ITE: Plantejament treball

Fase 2 ITE: Plantejament treball
En aquest apartat, així com en els següents, es presenta una possible metodologia a seguir en la realització d’una ITE. Les tècniques emprades són una adaptació d’eines teòriques desenvolupades per a processos de racionalització i inspecció de tasques, així com per a la identificació de causes probables i de la seva importància […]

Fase 3 ITE: Inspecció

Fase 3 ITE: Inspecció
Inspecció dels elements
Un cop elaborada la llista d’elements que poden ser inspeccionats pot procedir a la inspecció física de l’edifici. Com s’indica en la documentació existent sobre les ITES, l’eina principal serà la inspecció visual, encara que s’han d’utilitzar altres mitjans o dispositius, en cas que es consideri necessari per part del tècnic […]

Fase 4 ITE: Identificació deterioraments

Fase 4 ITE: Identificació deterioraments
Un cop finalitzada la fase d’inspecció física, i emplenades les fitxes d’elements inspeccionats, s’ha de procedir a anotar els deterioraments detectats en cadascun dels elements (o, millor, en cada conjunt d’elements congruents, és a dir, elements que compleixen conjuntament una mateixa funció) en uns Post-It d’un tercer color (groc). Aquests papers es […]

Fase 5 ITE: Assignació de causes

Fase 5 ITE: Assignació de causes
L’assignació de causes probables als deterioraments detectats és una fase una mica peculiar dins del mètode presentat, per diverses raons, entre les quals poden apuntar les següents:

No és un pas que tingui un èxit garantit. En efecte, mentre que l’execució correcta i ordenada de les altres fases garanteix l’èxit de les […]

Fase 6 ITE: Establiment de conseqüències

Fase 6 ITE: Establiment de conseqüències
Cadascun dels deterioraments detectats o inferits a partir dels símptomes ha dos aspectes que cal avaluar:

Quina és la previsible evolució futura del deteriorament, tant a curt com a llarg termini.
Quins riscos es deriven de l’existència del deteriorament. Aquests riscos poden ser:

Per a la integritat de l’edifici (risc màxim)
Per a la […]

Fase 7 ITE: Dictamen final de la ITE

Fase 7 ITE: Dictamen final de la ITE
El millor dels casos possibles és que els deterioraments siguin nuls o molt petits, no afectant més que a l’aparença de l’edifici: el dictamen serà favorable. No obstant això, aquesta no és sempre la realitat. Si s’aplica el mètode descrit (o qualsevol altre, complet), poden donar fins a quatre resultats, […]